نمایندگان گرامی میتوانند به منظور مشاهده سهم تراکنشی از تجهیزات بانکداری مرتبط با پذیرندگان خود از این بخش استفاده کنند.